Skip to main content
ULKOJÄSENYYS

Toimintapiiriimme kuuluvat myös ulkojäsenet, eli henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 55 vuotta täytettyään on erotettu osakkaan, tai kassan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 15 vuotta, eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä.

Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin. Ulkojäsenyys on vapaaehtoinen ja halukkuus jäsenyyteen on ilmaistava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Ulkojäsen eroaa kassasta tehtyään sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen kassan hallitukselle tai mentyään ansiotyöhön taikka ryhdyttyään yrittäjäksi.

Ulkojäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kolmen kuukauden ajalta. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty tai jonka aikana maksujen suorittamisen laiminlyönti on todettu.

Ulkojäsenellä, joka on eronnut kassasta, ei ole oikeutta uudelleen liittyä kassan jäseneksi.

Huomioitavaa:

  • Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu perustuu viimeisten kuuden kuukauden jäsenmaksujen keskiarvoon, korotettuna kymmenellä prosentilla.

  • Palkattoman vapaan aikana jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.
  • Ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa hallituksen määräämällä tavalla.